آخر نامه ها

 آخر نامه ها ارادتمند شما Yours faithfully
.
ارادتمند شما
Yours sincerely
.
با احترام
Yours respectfully
.
با احترام صمیمانه
Yours cordially
.
با احترام و محبت
Yours affectionately
.
ارادتمند شما
Yours truly
.
از روی علاقه
Fondly.
.
با سپاس
Gratefully
.
با احترام
Best regards
.
با بهترین آرزوها
Best wishes

 آخر نامه ها ارادتمند شما Yours faithfully
.
ارادتمند شما 
Yours sincerely
.
با احترام 
Yours respectfully
.
با احترام صمیمانه 
Yours cordially
.
با احترام و محبت 
Yours affectionately
.
ارادتمند شما 
Yours truly
.
از روی علاقه 
Fondly.
.
با سپاس 
Gratefully
.
با احترام 
Best regards
.
با بهترین آرزوها 
Best wishes

Tags: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 thoughts on “ آخر نامه ها ”

Leave a Reply