با وجود اینکه Considering that

برای بیان واژه ی "با وجود اینکه" یا "با توجه به اینکه"
از چه عبارتی استفاده میکنیم؟
.
.
.
.
.
"
Considering  that"
.
واسه اینکه کاملا توی ذهنتون بمونه و بتونید توی مکالماتتون ازش استفاده کنید یک مثالم میزنم:
--------------------------------------------
I think we paid too much for the house, considering that we needed to get the roof repaired.
.
من فکر میکنم که ما خیلی واسه خونمون پول دادیم، با وجود اینکه(با توجه به اینکه) احتیاج داشتیم سقف رو تعمیر کنیم.

برای بیان واژه ی "با وجود اینکه" یا "با توجه به اینکه"
از چه عبارتی استفاده میکنیم؟
.
.
.
.
.
"
Considering  that"
.
واسه اینکه کاملا توی ذهنتون بمونه و بتونید توی مکالماتتون ازش استفاده کنید یک مثالم میزنم:
--------------------------------------------
I think we paid too much for the house, considering that we needed to get the roof repaired.
.
من فکر میکنم که ما خیلی واسه خونمون پول دادیم، با وجود اینکه(با توجه به اینکه) احتیاج داشتیم سقف رو تعمیر کنیم.

Tags: ,

0 thoughts on “با وجود اینکه Considering that”

Leave a Reply