بحث

بحث

در سومين قسمت از اين آزمون، شما يک بحث با ممتحن خواهيد داشت. موضوع بحث به نوعي با آنچه که در قسمت قبلي اين آزمون داشته ايد مرتبط است ولي در مورد ايده هاي جزئي تري است. کار شما اين است عقيده تان را توضيح دهيد و توجيه کنيد. اين قسمت بحث ناميده مي شود ولي در واقع، اين شما هستيد که بايد بيشترين صحبت را داشته باشيد.

براي اينکه يک ايده کلي در اين خصوص را متوجه شويد، يکي از کارتهايي که در روز امتحان ممکن است بگيريد و سوالاتي که ممتحن ممکن است در قسمت سوم (بحث) از شما بپرسد را مورد بررسي قرار مي دهيم:Describe a good friend of yours. You should say

- Where and when did you meet
- What did you do together
- What do you like about him/her
- Why is he/she a good friend of yoursThen in third sub-part of the Speaking test the examiner may ask you these kinds of questions:
 

- Who can not be a good friend of yours? Tell the properties of such a person
- What do you value and not value in people?
Can people, opposite in personality, be good friends?
- What do the children think about friendship? What about the adults? Compare them.
- What do you think of friendship through internet? What good and bad sides does it have?


بحث

در سومين قسمت از اين آزمون، شما يک بحث با ممتحن خواهيد داشت. موضوع بحث به نوعي با آنچه که در قسمت قبلي اين آزمون داشته ايد مرتبط است ولي در مورد ايده هاي جزئي تري است. کار شما اين است عقيده تان را توضيح دهيد و توجيه کنيد. اين قسمت بحث ناميده مي شود ولي در واقع، اين شما هستيد که بايد بيشترين صحبت را داشته باشيد.

براي اينکه يک ايده کلي در اين خصوص را متوجه شويد، يکي از کارتهايي که در روز امتحان ممکن است بگيريد و سوالاتي که ممتحن ممکن است در قسمت سوم (بحث) از شما بپرسد را مورد بررسي قرار مي دهيم:Describe a good friend of yours. You should say

- Where and when did you meet
- What did you do together
- What do you like about him/her
- Why is he/she a good friend of yoursThen in third sub-part of the Speaking test the examiner may ask you these kinds of questions:
 

- Who can not be a good friend of yours? Tell the properties of such a person
- What do you value and not value in people?
Can people, opposite in personality, be good friends?
- What do the children think about friendship? What about the adults? Compare them.
- What do you think of friendship through internet? What good and bad sides does it have?


Tags:

0 thoughts on “بحث”

Leave a Reply