بدرقه کردن کسی که در حال رفتن به مسافرته To See Someone Off

بدرقه کردن کسی که در حال رفتن به مسافرته To See Someone Off 


To See Someone Off

.
.
Ex1:

Dan’s Mom Saw Him Off This Morning At The Airport.

مادر دان امروز صبح او را در فرودگاه بدرقه کرد..
.
.
Ex2:
We Went To The Train Station To See Andy Off..

برای بدرقه کردن اندی به ایستگاه قطار رفتیم 

بدرقه کردن کسی که در حال رفتن به مسافرته To See Someone Off 


To See Someone Off 


.
Ex1
Dan’s Mom Saw Him Off This Morning At The Airport.

مادر دان امروز صبح او را در فرودگاه بدرقه کرد.. 

.
Ex2
We Went To The Train Station To See Andy Off.. 

برای بدرقه کردن اندی به ایستگاه قطار رفتیم 

Tags: ,

0 thoughts on “بدرقه کردن کسی که در حال رفتن به مسافرته To See Someone Off ”

Leave a Reply