تفاوت بین few و a few

تفاوت بین few و a few



صحیح
Although the question was easy, few boys were able to answer it.

غلط
Although the question was easy, a few boys were able to answer it.
----------------------------------------------

هردو به معنای تعداد کم است. اما منظور از
few کوچکترین حد ممکن است.

به معنی جمله دوم توجه کنید:
گرچه سوال آسان بود، کمتر کسی توانست به آن پاسخ دهد.
....................................................
به مثال دیگری در باره
a few توجه کنید:

Although the question was difficult, a few boys were able to answer it.

گرچه سوال مشکل بود، چند پسر توانستند به آن پاسخ دهند

تفاوت بین few و a few



صحیحAlthough the question was easy, few boys were able to answer it

غلط
Although the question was easy, a few boys were able to answer it
----------------------------------------------

هردو به معنای تعداد کم است. اما منظور از 
few کوچکترین حد ممکن است.

به معنی جمله دوم توجه کنید:
گرچه سوال آسان بود، کمتر کسی توانست به آن پاسخ دهد.
....................................................
به مثال دیگری در باره 
a few توجه کنید:
Although the question was difficult, a few boys were able to answer it.

گرچه سوال مشکل بود، چند پسر توانستند به آن پاسخ دهند

Tags:

0 thoughts on “تفاوت بین few و a few”

Leave a Reply