جملات مربوط به خرید

جملات مربوط به خرید
Bargaining, haggling
چانه زنی

Can you give me a better deal?
میتونید قیمت بهتری بهم بدید؟

Can you give me a better price on this T-shirt?
میتونید قیمت بهتری بهم بدید برای این تی شرت؟

That's a bit out of my price range
or
That's more than I wanted to spend
قیمتش بیش از چیزیه که من میخوام خرج کنم

What's your best offer?
پایین ترین قیمتی که میتونید بدید چقدره؟

That's my last offer
این آخرین قیمتی است که میتونم بدم

this T-shirt was a bargain, I just bought it one dollar
این تی شرت خیلی ارزون بود، فقط یک دلار خریدمش

It's still a bit pricey, I think I'll shop around
هنوزم قیمتش یکم بالا است، فکر کنم بهتره یه دوری بزنم و بقیه جاها رو هم ببینم

I can give you a special discount
میتونم تخفیف خوبی بهتون بدم

It's a bargain at this price
خیلی ارزونه با این قیمت

How much is this?
قیمت این چنده؟

shopkeeper
فروشنده

customer
مشتری


جملات مربوط به خرید
Bargaining, haggling
چانه زنی
Can you give me a better deal?
میتونید قیمت بهتری بهم بدید؟
Can you give me a better price on this T-shirt?
میتونید قیمت بهتری بهم بدید برای این تی شرت؟
That's a bit out of my price range
or
That's more than I wanted to spend
قیمتش بیش از چیزیه که من میخوام خرج کنم
What's your best offer?
پایین ترین قیمتی که میتونید بدید چقدره؟
That's my last offer
این آخرین قیمتی است که میتونم بدم
this T-shirt was a bargain, I just bought it one dollar
این تی شرت خیلی ارزون بود، فقط یک دلار خریدمش
It's still a bit pricey, I think I'll shop around
هنوزم قیمتش یکم بالا است، فکر کنم بهتره یه دوری بزنم و بقیه جاها رو هم ببینم
I can give you a special discount
میتونم تخفیف خوبی بهتون بدم
It's a bargain at this price
خیلی ارزونه با این قیمت
How much is this?
قیمت این چنده؟
shopkeeper
فروشنده
customer
مشتری

Tags:

0 thoughts on “جملات مربوط به خرید”

Leave a Reply