سبیل کسی را چرب کردن grease sb's palm

سبیل کسی را چرب کردن grease sb's palm انگلیسی ها میگن کف دست یکی را چرب کردن
.
.

.
grease sb's palm
sb= somebody

البته برای رشوه دادن واژه
bribe هم هست.

سبیل کسی را چرب کردن grease sb's palm انگلیسی ها میگن کف دست یکی را چرب کردن
.
.

.
grease sb's palm
sb= somebody

البته برای رشوه دادن واژه 
bribe هم هست.

Tags: ,

0 thoughts on “سبیل کسی را چرب کردن grease sb's palm ”

Leave a Reply