عباراتي براي نشان دادن بي تفاوتي To Show Resignation

عباراتي براي نشان دادن بي تفاوتي 
To Show ResignationSo what?
که چی

I don't care.
من اهمیتی نمی دم.

What does it make?
که چی بشه

The hell with it.
به درک.

Who cares?
کی اهمیت می ده

Do what you want.
هر کاری دلت می خواد بکن.

It's all the same to me.
برام فرقی نمی کنه.

Why bother?
چرا به زحمت بیفتیم

What's the use?
فایده اش چیه

It's not worth the effort.
ارزش شو نداره.

عباراتي براي نشان دادن بي تفاوتي 
To Show ResignationSo what?
که چی
I don't care.
من اهمیتی نمی دم.
What does it make?
که چی بشه
The hell with it.
به درک.
Who cares?
کی اهمیت می ده
Do what you want.
هر کاری دلت می خواد بکن.
It's all the same to me.
برام فرقی نمی کنه.
Why bother?
چرا به زحمت بیفتیم
What's the use?
فایده اش چیه
It's not worth the effort.
ارزش شو نداره.

Tags: ,,,,,,,

0 thoughts on “عباراتي براي نشان دادن بي تفاوتي To Show Resignation ”

Leave a Reply