كاربرد كلمات too, also, as well

كاربرد كلمات too, also, as well
كه همشون معني "هم، همچنين" رو ميدن.
--------------------------------------------
Too
اغلب در اخر جمله هاي اسميه و فعليه مياد مثلا:


.
I'm an English student too
منم یک دانشجوي زبان انگليسي هستم
-------------------------------------------
Also
معمولا قبل از يك فعل اصلي و يا بعد از فعل كمكي مياد مثلا:
.
.
He has also been in London.
او هم در لندن بوده است
She not only sings, she also plays the piano
اونه تنها آواز ميخواند، پيانو هم مي نوازد
-------------------------------------------
As well
.
.
اين واژه هم در اخر جملات مياد و در انگليسي امريكايي زياد رايج نيست مثلا:
She plays the piano as well
او پيانو هم مينوازد.

كاربرد كلمات too, also, as well
كه همشون معني "هم، همچنين" رو ميدن.
--------------------------------------------
Too
اغلب در اخر جمله هاي اسميه و فعليه مياد مثلا:


.I'm an English student too
منم یک دانشجوي زبان انگليسي هستم
-------------------------------------------
Also
معمولا قبل از يك فعل اصلي و يا بعد از فعل كمكي مياد مثلا:
.
.
He has also been in London.
او هم در لندن بوده است
She not only sings, she also plays the piano
اونه تنها آواز ميخواند، پيانو هم مي نوازد
-------------------------------------------
As well
.
.
اين واژه هم در اخر جملات مياد و در انگليسي امريكايي زياد رايج نيست مثلا:
She plays the piano as well
او پيانو هم مينوازد.

Tags: ,,

0 thoughts on “كاربرد كلمات too, also, as well ”

Leave a Reply