لغات پزشکی Medical Vocabularies

لغات پزشکی Medical Vocabularies۱- illness بیماری

۲- head ache سردرد

۳- back ache پشت درد

۴- amnesia بیماری فراموشی

۵- anemia کم خونی

۶- bloodshed خونریزی

۷- brain sickness نقص عقل

۸- bladder stone سنگ مثانه

۹- cancer سرطان

۱۰- tooth ache دندان درد

۱۱- chicken pox آبله مرغان

۱۲- sore thoat گلو درد

۱۳- constipate یبوست

۱۴- depression افسردگی

۱۵- ear ache گوش درد

۱۶- eye sore چشم درد

۱۷- flu آنفلو آنزا

۱۸- fever تب

۱۹- heart ache قلب درد

۲۰- heat stroke گرما زدگی

۲۱- hypertension فشار خون

۲۲- hysteria تشنج عصبی

۲۳- infection عفونت

۲۴- leprosy جذام

۲۵- madness جنون

۲۶- plague طاعون

۲۷- measles سرخک

۲۸- pearl white آب مروارید

۲۹- vomiting تهوع

لغات پزشکی Medical Vocabularies۱- illness بیماری 
۲- head ache سردرد
۳- back ache پشت درد
۴- amnesia بیماری فراموشی
۵- anemia کم خونی
۶- bloodshed خونریزی
۷- brain sickness نقص عقل
۸- bladder stone سنگ مثانه
۹- cancer سرطان
۱۰- tooth ache دندان درد
۱۱- chicken pox آبله مرغان
۱۲- sore thoat گلو درد
۱۳- constipate یبوست
۱۴- depression افسردگی
۱۵- ear ache گوش درد
۱۶- eye sore چشم درد
۱۷- flu آنفلو آنزا
۱۸- fever تب
۱۹- heart ache قلب درد
۲۰- heat stroke گرما زدگی
۲۱- hypertension فشار خون
۲۲- hysteria تشنج عصبی
۲۳- infection عفونت
۲۴- leprosy جذام
۲۵- madness جنون
۲۶- plague طاعون
۲۷- measles سرخک
۲۸- pearl white آب مروارید
۲۹- vomiting تهوع

Tags: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 thoughts on “لغات پزشکی Medical Vocabularies”

Leave a Reply