مقایسه Advise و Advice

مقایسه Advise و Adviceadvise:
به معنی توصیه کردن و آگاه ساختن است و به صورت فعل به کار می رود.
مثال:
He advised me to take the pills.
به من توصیه کرد قرص ها رو بخورم
.
.
-------------
advice:
به معنی توصیه، اندرز و آگاهی است و به صورت اسم به کار می رود.
مثال:
I intend to follow his advice
قصد دارم توصیه او را پیروی کنم.


مقایسه Advise و Adviceadvise:
به معنی توصیه کردن و آگاه ساختن است و به صورت فعل به کار می رود.
مثال:
He advised me to take the pills.
به من توصیه کرد قرص ها رو بخورم
.
.
-------------
advice:
به معنی توصیه، اندرز و آگاهی است و به صورت اسم به کار می رود.
مثال:
I intend to follow his advice
قصد دارم توصیه او را پیروی کنم.


Tags:

0 thoughts on “مقایسه Advise و Advice”

Leave a Reply