ممتحن آزمون آیلتس به دنبال چه چيزي هست؟

ممتحن آزمون آیلتس به دنبال چه چيزي هست؟

گر شما بدانيد که چه چيزي براي کساني که از شما تست Speaking مي گيرند مهم است، باعث بهبودي شانس شما براي موفقيت خواهد شد. اين خط مشي ها اشاره اي به هر يک از قسمتهاي آزمون Speaking دارند. به آنها سفت بچسبيد تا امتحان گيرنده خود را راضي کنيد.

-
بدون مکث هاي طولاني صحبت کنيد. (وقتي که داريد سعي مي کنيد در مورد چيزي براي صحبت کردن فکر کنيد).

-
آنچه که ممتحن شما از شما سوال مي کند را بفهميد و مطابق با آن جواب دهيد.

-
نشان دهيد که چه ميزاني از "کلمات هوشمند" را بلد هستيد.

-
از همه زمانهاي افعال (گذشته، حال، آينده) در هنگام صحبت کردن استفاده کنيد و آنها را به درستي به کار ببريد.

-
کلمات را به درستي تلفظ کنيد. بعنوان مثال لغت "culture" بايد به اينصورت تلفظ شود "kolcher" نه به صورت "kultur"

-
مهم! لهجه در تلفظ تاثيري ندارد و از نمره شما کم نمي کند.

ممتحن آزمون آیلتس به دنبال چه چيزي هست؟

گر شما بدانيد که چه چيزي براي کساني که از شما تست Speaking مي گيرند مهم است، باعث بهبودي شانس شما براي موفقيت خواهد شد. اين خط مشي ها اشاره اي به هر يک از قسمتهاي آزمونSpeaking دارند. به آنها سفت بچسبيد تا امتحان گيرنده خود را راضي کنيد.

بدون مکث هاي طولاني صحبت کنيد. (وقتي که داريد سعي مي کنيد در مورد چيزي براي صحبت کردن فکر کنيد).

آنچه که ممتحن شما از شما سوال مي کند را بفهميد و مطابق با آن جواب دهيد.

نشان دهيد که چه ميزاني از "کلمات هوشمند" را بلد هستيد.

از همه زمانهاي افعال (گذشته، حال، آينده) در هنگام صحبت کردن استفاده کنيد و آنها را به درستي به کار ببريد.

کلمات را به درستي تلفظ کنيد. بعنوان مثال لغت "culture" بايد به اينصورت تلفظ شود "kolcher" نه به صورت "kultur"

مهم! لهجه در تلفظ تاثيري ندارد و از نمره شما کم نمي کند.

Tags: ,,

0 thoughts on “ممتحن آزمون آیلتس به دنبال چه چيزي هست؟ ”

Leave a Reply