میخواییم از کسی که زنگ زده سوال کنیم:: با کی کار داری؟::

میخواییم از کسی که زنگ زده سوال کنیم:: با کی کار داری؟::
Asking a Caller Who He/She Wants to Talk to

به روشهای زیر میتونیم ازش سوال کنیم؟

·
Who do you want to talk to?

·
Who would you like to talk to?

·
Who do you wish to speak to?


 

Tags: ,,,

0 thoughts on “میخواییم از کسی که زنگ زده سوال کنیم:: با کی کار داری؟:: ”

Leave a Reply