نکات پایانی اسپیکینگ آزمون آیلتس

نکات پایانی اسپیکینگ آزمون آیلتس


چه کار کنيم اگر...؟

ممکن است ممتحن سوالي از شما بپرسد که شما هيچ سرنخي در مورد سوال او نداشته باشيد. دستپاچه نشويد! فقط بگوييد:

-  I am not sure what you mean, could you be more specific?

-  Could you repeat the question, please?

اگر جواب آماده اي نداريد و ميخواهيد وقت بيشتري بگيريد، بگوييد:

- Well, I never thought about that, but if I do, I would say that...

- Well, it is not a simple question.

اگر در مورد عقيده شما سوال شود، مي توانيد اينگونه شروع کنيد:

- In my opinion...

- I think that...

- Well, if you ask me, ...

- When it comes to me, I ...

شايد شما مجبور باشيد در مورد گذشته، حال يا آينده صحبت کنيد. وقتي که خواسته مي شود در مورد آينده صحبت کنيد، بگوييد:

- I am sure that (something will/wont happen)

- It is likely/unlikely that (some event will / wont occur)

اثر خوبي به جاي بگذاريد

نهايتاً هنگامي که اتاق را بعد از گفتگو ترک مي کنيد، مستقيماً به چشمان ممتحن نگاه کرده،‌ لبخند بزنيد و به سادگي بگوييد:

نکات پایانی اسپیکینگ آزمون آیلتس


چه کار کنيم اگر...؟

ممکن است ممتحن سوالي از شما بپرسد که شما هيچ سرنخي در مورد سوال او نداشته باشيد. دستپاچه نشويد! فقط بگوييد:

-  I am not sure what you mean, could you be more specific?

-  Could you repeat the question, please?

اگر جواب آماده اي نداريد و ميخواهيد وقت بيشتري بگيريد، بگوييد:

- Well, I never thought about that, but if I do, I would say that...

- Well, it is not a simple question.

اگر در مورد عقيده شما سوال شود، مي توانيد اينگونه شروع کنيد:

- In my opinion...

- I think that...

- Well, if you ask me, ...

- When it comes to me, I ...

شايد شما مجبور باشيد در مورد گذشته، حال يا آينده صحبت کنيد. وقتي که خواسته مي شود در مورد آينده صحبت کنيد، بگوييد:

- I am sure that (something will/wont happen)

- It is likely/unlikely that (some event will / wont occur)

اثر خوبي به جاي بگذاريد

نهايتاً هنگامي که اتاق را بعد از گفتگو ترک مي کنيد، مستقيماً به چشمان ممتحن نگاه کرده،‌ لبخند بزنيد و به سادگي بگوييد:

Tags: ,,

0 thoughts on “نکات پایانی اسپیکینگ آزمون آیلتس ”

Leave a Reply