پاي كسي رو از جايي بُريدن To break off with someone

پاي كسي رو از جايي بُريدن

I put an end to her visits here
پایش را از اینجا بریدم

Don't encourage him to come here
پایش را اینجا باز نکن

To break off with someone
از کسی بریدن(قطع مراوده)

پاي كسي رو از جايي بُريدن

I put an end to her visits here
پایش را از اینجا بریدم
Don't encourage him to come here
پایش را اینجا باز نکن
To break off with someone
از کسی بریدن(قطع مراوده)

Tags: ,

0 thoughts on “پاي كسي رو از جايي بُريدن To break off with someone”

Leave a Reply