چشم دیدن کسی رو نداشتن...خیلی متنفر بودن hate sb's guts

چشم دیدن کسی رو نداشتن/خیلی متنفر بودن

.
.
.

hate sb's guts
.
.
مثال :
I know why she didn't invite me, she hates my guts.
میدونم چرا منو دعوت نکرده. چشم دیدنم رو نداره.

چشم دیدن کسی رو نداشتن/خیلی متنفر بودن 

.
.
.
hate sb's guts
.
.
مثال :
I know why she didn't invite me, she hates my guts.
میدونم چرا منو دعوت نکرده. چشم دیدنم رو نداره.

Tags: ,,

0 thoughts on “چشم دیدن کسی رو نداشتن...خیلی متنفر بودن hate sb's guts”

Leave a Reply