چند اشتباه رایج

چند اشتباه رایج استفاده اشتباه از حرف اضافه :


1.
Accuse of, not for
Don't say : She accused the man "for" stealing
Say : She accused the man "of" stealing
(معنی : "متهم کردن، سرزنش کردن و مقصر دانستن" )

2.
Anxious about, not for
Don't say : They're anxious "for" his health
Say : They're anxious "about" his health
( معنی : "نگران، دلواپس، مضطرب - همچنین به معنای مشتاق و متمایل هم به کار میره )

3.
Arrive at, not to
Don't say : We arrived "to" the village at night
Say : We arrived "at" the village at night
( معنی : "رسیدن، وارد شدن)
*در مورد فعل
Arrive به این نکته توجه کنید که "Arrive a" برای شهر های کوچک استفاده میشه. برای شهر های بزرگ یا کشور از "Arrive in" استفاده میکنیم.
مثال :
(
Mr Smith arrived at London ( or India, New York, etc
(
I arrived at Bam ( or Amol, Fasa, etc

چند اشتباه رایج استفاده اشتباه از حرف اضافه :


1. 
Accuse of, not for 
Don't say : She accused the man "for" stealing
Say : She accused the man "of" stealing
(معنی : "متهم کردن، سرزنش کردن و مقصر دانستن" )

2. 
Anxious about, not for
Don't say : They're anxious "for" his health
Say : They're anxious "about" his health
( معنی : "نگران، دلواپس، مضطرب - همچنین به معنای مشتاق و متمایل هم به کار میره )

3. 
Arrive at, not to
Don't say : We arrived "to" the village at night
Say : We arrived "at" the village at night
( معنی : "رسیدن، وارد شدن)
*در مورد فعل 
Arrive به این نکته توجه کنید که "Arrive a" برای شهر های کوچک استفاده میشه. برای شهر های بزرگ یا کشور از "Arrive in" استفاده میکنیم. 
مثال : 
Mr Smith arrived at London ( or India, New York, etc
I arrived at Bam ( or Amol, Fasa, etc

Tags:

0 thoughts on “چند اشتباه رایج ”

Leave a Reply