چند تا اصطلاح

چند تا اصطلاح 


چیکاره‌ای امروز؟
what are you up to today?
------------------------------
من هواتو دارم.
i got your back.
------------------------------
منو مسخره میکنی‌؟
Are you making fun of me?
یا
Are you fooling me around?
------------------------------
اون یه شکاره (قیمتش خیلی‌ خوبه)
It's a bargain.
------------------------------
It's a rip off.
چیزی که خیلی خیلی گرونه

چند تا اصطلاح 


چیکاره‌ای امروز؟
what are you up to today?
------------------------------
من هواتو دارم.
i got your back.
------------------------------
منو مسخره میکنی‌؟ 
Are you making fun of me?
یا
Are you fooling me around?
------------------------------
اون یه شکاره (قیمتش خیلی‌ خوبه)
It's a bargain.
------------------------------
It's a rip off.
چیزی که خیلی خیلی گرونه

Tags: ,,,,,,,

0 thoughts on “چند تا اصطلاح ”

Leave a Reply