کلماتی دردسر ساز برای بعضی از زبان آموزان

کلماتی دردسر ساز برای بعضی از زبان آموزانquit
ترک کردن / دست کشیدن / رها کردن

she will quit her job if she gets married.
اگر ازدواج کنه از کارش دست میکشه

quite
زیاد/خیلی/ نسبتا زیاد

the food in the restaurant is usually quite good.
غذای این رستوران خیلی خوبه

نکته مهم:
quite a lot/ quite a few/ quite a bit

هر سه به معنی بسیا زیاد/ تا دلت بخواد و بیشمار میباشند

quiet

ساکت /آرام/ بی صدا

our hotel room was comfortable and quiet
اتاق ما در هتل خیلی راحت و بی سر و صدا بود

?
you are pretty quiet, is anything the matter
خیلی ساکتی طوری شده؟

quick
تند/سریع/ با هوش

she walks with quick steps
خیلی تند راه میره

she is a quick learner
دانش آموز باهوشی است

quit
ترک کردن / دست کشیدن / رها کردن

she will quit her job if she gets married.
اگر ازدواج کنه از کارش دست میکشه

quite
زیاد/خیلی/ نسبتا زیاد

the food in the restaurant is usually quite good.
غذای این رستوران خیلی خوبه

نکته مهم:
quite a lot/ quite a few/ quite a bit

هر سه به معنی بسیا زیاد/ تا دلت بخواد و بیشمار میباشند

quiet

ساکت /آرام/ بی صدا

our hotel room was comfortable and quiet
اتاق ما در هتل خیلی راحت و بی سر و صدا بود

?
you are pretty quiet, is anything the matter
خیلی ساکتی طوری شده؟

quick
تند/سریع/ با هوش

she walks with quick steps
خیلی تند راه میره

she is a quick learner
دانش آموز باهوشی است

Tags:

0 thoughts on “کلماتی دردسر ساز برای بعضی از زبان آموزان”

Leave a Reply