یکی از پر کاربردترین نکات توی زبان انگلیسی

یکی از پر کاربردترین نکات توی زبان انگلیسیWanna === >>> want to
/ ˈ
wɑnə/
معنی: خواستن.

---------------------------------------------
Gonna === >>> going to
/
ɡənə/
معنی: قصد داشتن.

---------------------------------------------
Nope=Nah=Naa === >>> No
/
/ /nɑː/ noʊp/
معنی: نه
----------------------------------------------
Betcha === >>> bet you
beCHə/
معنی: باهات شرط میبندم

---------------------------------------------
Kinda === >>> kind of
kīndə/
یه جورایی، یک نمونه
توجه: این عبارت در جاهای مختلف معنی های متفاوتی داره.

---------------------------------------------
Lotsa === >>> lots of
/
lɑtsə/
معنی: یک عالمه، بسیاری از
----------------------------------
-----------
Lotta === >>> lot of
lätə/
معنی: یک عالمه، بسیاری از

---------------------------------------------

Gimme: === >>> give me
ɡɪmi/
معنی: بده به من.

----------------------------------------------
Lemme: === >>> let me
/
ləmiː/
معنی: به من اجازه بده.

------------------------------------------------
outta === >>> out of
aʊtə/
معنی: بیرون از

----------------------------------------------
Dunno === >>> don't know
/
dəˈnō/
معنی: ندانستن.

----------------------------------------------

Gotta === >>> have got to
/
ɡɑːtə/
معنی: مجبور بودن.

---------------------------------------------
Gotcha === >>> I got you
/
ɡɑtʃə/
معنی: فهمیدم، گرفتم، افتاد.

یکی از پر کاربردترین نکات توی زبان انگلیسیWanna === >>> want to
/ ˈ
wɑnə/
معنی: خواستن.

---------------------------------------------
Gonna === >>> going to
/
ɡənə/
معنی: قصد داشتن.

---------------------------------------------
Nope=Nah=Naa === >>> No
/
/ /nɑːnoʊp/
معنی: نه
----------------------------------------------
Betcha === >>> bet you
beCHə/
معنی: باهات شرط میبندم

---------------------------------------------
Kinda === >>> kind of
kīndə/
یه جورایی، یک نمونه
توجه: این عبارت در جاهای مختلف معنی های متفاوتی داره.

---------------------------------------------
Lotsa === >>> lots of
/
lɑtsə/
معنی: یک عالمه، بسیاری از
----------------------------------
-----------
Lotta === >>> lot of
lätə/
معنی: یک عالمه، بسیاری از

---------------------------------------------
Gimme: === >>> give me 
ɡɪmi/
معنی: بده به من.

----------------------------------------------
Lemme: === >>> let me
/
ləmiː/
معنی: به من اجازه بده.

------------------------------------------------
outta === >>> out of
aʊtə/
معنی: بیرون از

----------------------------------------------
Dunno === >>> don't know
/
dəˈnō/
معنی: ندانستن.

----------------------------------------------
Gotta === >>> have got to
/
ɡɑːtə/
معنی: مجبور بودن. 

---------------------------------------------
Gotcha === >>> I got you 
/
ɡɑtʃə/
معنی: فهمیدم، گرفتم، افتاد.

Tags: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 thoughts on “یکی از پر کاربردترین نکات توی زبان انگلیسی”

Leave a Reply